Beneficia't ja del Kit digital financiat per la UE per la millora digital de la teva empresa

Com a agents digitalitzadors podem ajudar-te en moltes àrees del teu negoci. Apunta't com més aviat millor! Les subvencions són limitades i es concedeixen per ordre d'arribada

Que és el Kit digital?

Un programa financiat per la UE dirigit a empreses (petites i mitjanes) i a autònoms amb la finalitat de subvencionar la implementació de millores digitals a les empreses del territori espanyol. Podràs optar a un bonus digital per a destinar entre 2.000€ i 12.000€ (depenent de la mida de la teva empresa) en solucions digitals de millora del teu negoci.

Quins són els requisits per optar al Kit Digital?

Ser una empresa

Ja sigui una empresa petita, microempresa o autònom/a i tenir la condició com a tal legalment.

Passar el test

Disposar del nivell de maduresa digital d'acord amb el test de diagnòstic

No incòrrer en prohibicions

Del art. 13.2 de la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions

No superar

El límit d'ajudes

Tenir en ordre els pagaments

I les obligacions tributaries amb la seguretat social

No estar subjecte

A una ordre de recuperació pendent de la comisió europea

Preguntes freqüents

Els requisits oficials que has de complir com a empresari figuren a la disposició núm. 21873 del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del 30 de desembre. Per poder accedir a aquests ajuts, la teva empresa haurà de complir els requisits següents:

 • Ser petita empresa, microempresa o persona en situació d'autoocupació de conformitat amb les definicions de l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014.
 • No tenir la consideració d'empresa en crisi conforme al que disposa l'article 2.18 del reglament esmentat.
 • Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No estar sotmés a cap altra de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
 • Estar inscrit al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o al cens equivalent de l'Administració Tributària Foral.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea.
 • No superar el límit dajuts de minimis.
 • Disposar de l'avaluació del Nivell de Maduresa Digital d'acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Accelera pyme
Pas núm.1 – La formalització de l'acord.

La relació entre l'empresa beneficiària de l'ajuda i els agents digitalitzadors en el marc d'aquestes bases es formalitzarà mitjançant un Acord de Prestació de Solucions de Digitalització, que arreplegarà les funcionalitats a implementar (1), el termini d'execució (2), les obligacions entre tots dos respecte a l'ajuda concedida (3), i l'import del “bo digital” aplicable (4). Cada convocatòria estableix el model de l'Acord de Prestació de Solucions de Digitalització.

Pas nº2 – Implantació de la solució

En un termini màxim de 3 mesos, l'agent digitalitzador (és a dir, iMàtica) implantarem els requisits estipulats a cada fase i presentarem els justificants pertinents al teu nom (beneficiari).

Pas nº3 – Lliurament de la factura i pagament

Després de la primera fase, us emetrem una factura amb l'import total del servei indicant la part subvencionable. Les despeses no subvencionables (com els impostos) hauran de ser abonades. Alhora, ens cedeixes el dret a cobrar la part subvencionable.

Pas nº4 – Execució de la totalitat del servei

Des de la data de factura tenim 12 mesos per engegar la teva solució digital en la seva totalitat.

Pas nº5 – Cobrament de l'abonament

Presentem tots els justificants necessaris per cobrar la resta de lajuda (Fase 2).

El nombre de treballadors determina el segment empresarial que ocupes. Les persones en situació d'autoocupació es consideren incloses a tots els segments, en funció del nombre de treballadors que tingui contractats.

Segment I
 • Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats.
 • Import màxim: 12.000 €
Segment II
 • Petites empreses o microempreses d'entre 3 i menys de 10 empleats.
 • Import: 6.000€
Segment III
 • Petites empreses o microempreses d'entre 0 i menys de 3 empleats.
 • Import 2.000€

Sí. Les persones en situació d'autoocupació es consideren incloses a tots els segments, en funció del nombre de treballadors que tingui contractats. Revisa la pregunta anterior per obtenir més informació.

La resposta curta és: apunta't com més aviat millor.Les subvencions són limitades i es concedeixen per ordre darribada. Els que primer la sol·licitin tindran més possibilitats que li concedeixin.

El període de sol·licituds comença l'11 de gener del 2022. Igualment, es fixen tres períodes importants a l'hora de sol·licitar les subvencions de Kit Digital

Disposem de 6 mesos per a…

Formalitzar els acords de prestació de serveis començant a comptar des de la notificació de la concessió de lajuda.

Després, tenim 3 mesos per…

Realitzar la implantació tecnològica que s'ha sol·licitat.

I 12 mesos més…

A partir de la factura que posa fi a la fase anterior, on la solució de digitalització haurà de ser implementada.

A GDG t'oferim la gestió de la sol·licitud per adherir-te al programa i rebre el bono digital

A més, una vegada concedides les subvencions, nosaltres serem un dels agents digitalitzadors disponibles

Contacta'ns per a més informació

972 216 221

info@gdg.cat

601 642 400

Dades de contacte
Dades del negoci